Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Terfi ve İntibak Bülteni’ güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığının Terfi, İntibak Ve Hizmet Birleştirme İşlemlerine İlişkin Rehberi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı tarafından güncellenerek yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İntibak Bülteni, en son mevzuat değişikliklerine bağlı olarak 2020 tarihinde güncellenmişti.

Son olarak Nisan 2022’de yapılan güncellemeyle aşağıdaki başlıkları içeren bülten personelin istifadesine sunuldu.

TERFİ VE İNTİBAKLA İLGİLİ BAZI TERİMLERİN / KAVRAMLARIN TANIMI

GİRİŞ DERECELERİ
1- Giriş Derece ve Kademesinde Farklılık Oluşturan Durumlar
2- Kazanılmış Hak Aylık Derece ve Kademesine İlave Olarak Kademe veya Derece Verilecek Durumlar
3- Tahsil İtibariyle Yükselinebilecek En Son Derece ve Kademelerde İstisna Getiren Durumlar

ADAYLIK İŞLEMLERİ
1- Adaylık Dönemi
2- Adaylıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi
3- Hafızlık Belgesinin Değerlendirilmesi

KADEME İLERLEMESİ
1- Kademelerde İlerleme Şartları
2- Son Sekiz Yılda Disiplin Cezası Almayanlara Bir Kademe İlerlemesinin Uygulanması
3- Askerlikte Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi
4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 108/B ve 108/E ye Göre Aylıksız İzine Ayrılanların
Göreve Dönmeleri Halinde Müktesep Yönünden Yapılacak İşlemler
5- Disiplin Kurulunca Verilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Uygulanması
6- Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Kaldırılması Durumunda Yapılacak İşlemler

DERECE İLERLEMESİ
1- Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları
A- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 68 inci Maddesinin (A) Bendine Göre Derece
Yükselmesi İçin
B- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 68 inci Maddesinin (B) Bendine Göre
C- Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapılamayan Durumlar
D- Tahsil İtibarıyla Yükselebileceği Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme (657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 37 nci Maddesinin Uygulanması)
E- Devlet Memurlarının Mükteseplerinin Öğrenim ve Kadro Şartı Aranmadan Bir Üst Dereceye
Yükseltilmesi

ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİKLERİ SEBEBİYLE YAPILAN İNTİBAK

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Sigortalı Hizmetlerin Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

TERFİ, İNTİBAK HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE EK GÖSTERGELERE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BAZI HUSUSLAR
1- İlkokul Mezunlarının Yıllara Göre Giriş ve Yükselebilecekleri Derece ve Kademeler
2- Üst Öğrenimi Bitirenlerin İntibakı
3- Emsalde Mezuniyet Tarihi
4- Ek Göstergeler
5- Diğer Bazı Hususlar

TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
1- Emsal Uygulaması Nedir?
2- Ön Lisans Diplomasının Değerlendirilmesi Sonrası Lisans Diploması Alanların Diplomaları Değerlendirilir mi?
3- Ön Lisans Diplomasının Değerlendirilmesi Sonrası Başka Bir Ön Lisans Diploması Alanların Diplomaları Değerlendirilir mi?
4- Dört Yıllık Yüksek Öğrenimi Okuyanlardan 3 üncü Sınıfa Geçenlerin Yüksek Öğrenim Kurumlarından Almış Oldukları Belgeler Değerlendirilir mi?
5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 4 üncü Maddesinin (B) ve (C – Mülga: 20/11/2017 – KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.) Bentleri Statüsünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlardan Daha Sonra Aynı Maddenin (A) Bendine Göre Atananların Sözleşmeli Olarak Geçen Süreleri Devlet Memurluğunda Kazanılmış Hak Aylık Derecelerinde Değerlendirilir mi?
6- Vekil İmam-Hatiplikte Geçen Sürelerin Değerlendirilip, Değerlendirilemeyeceği?
7- Hazırlık Sınıfında Geçen Süreler Öğrenim Yılından Sayılır mı?
8- Terfi Tarihi Nasıl Belirlenir?
9- Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Bölgelerde Görev Yapan Memurlara İlave Kademe Verilir Mi?
10- Yardımcı Hizmetler Sınıfında Müktesebi 1, 2, 3 ve 4 üncü Dereceler Arasında Olan Personel Ek Göstergeden Yararlanabilir mi?
11- Bazı Unvanların Üst Derecede Kadrosu Bulunmamaktadır. Bunlar Hangileridir?
12- Din Hizmetleri Sınıfındaki Unvanlar Hangileridir?
13- Hangi Durum ve Hallerde İlave Kademe veya Derece Verilir?
14- Hangi Hizmet Süreleri Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilir?

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU